อัตราค่าโดยสาร

การให้บริการ
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา
ก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน)
การเลือกที่นั่ง
การเปลี่ยนปลายทาง
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
การคืนเงินค่าโดยสาร
เช็คอินไม่ทันหรือพลาดเที่ยวบิน
ไม่สามารถขอค่าโดยสาร/ค่าใช้จ่ายคืนได้ กรุณาตรวจสอบกำหนดการเดินทางของท่านและเตรียมตัวให้พร้อมตามข้อกำหนดของแต่ละเที่ยวบิน
การเปลี่ยนรายละเอียดการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงได้ผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบินโดยไม่เสียค่าดำเนินการ
สกุลเงิน
การเรียกเก็บเงินจะเก็บในสกุลเงินของประเทศต้นทาง เว้นแต่ว่าท่านเลือกชำระด้วยสกุลอื่น
สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ โดยต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินฯกำหนดรูปแบบบริการและค่าโดยสารสำหรับเส้นทางภายในประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คลิก